ប៉ូយ លីម យ៉ូវ (Puay Lim Yeo)

នាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

សុន រស្មី

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការ

ប៉ូយ លីម យ៉ូវ (Puay Lim Yeo)

នាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ទំ សារិ

ប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅផ្នែកលក់

សុន រស្មី

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការ

លាង រដ្ឋា

នាយកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ